Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πράξη «Ενημέρωση - πληροφόρηση - παρακολούθηση περιοχών Natura δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών ορέων»

pepdytiky

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σελιμάς Γιάννης
Κωδικός Πρόσκλησης: «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Προϋπολογισμός: 295.000,00 ευρώ

Εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070641

Η πράξη σκοπεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συνολικά στην προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως απορρέει από την περιβαλλοντική , κοινοτική και εθνική νομοθεσία
Τα Παραδοτέα της πράξης ενδεικτικά ανά υποέργο είναι τα εξής:
Υποέργο Α: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων και σταθμού παρακολούθησης στάθμης και αγωγιμότητας
α.Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, Τηλεμετρικός Υδρολογικός σταθμος μετρησης στάθμης και αγωγιμότητας, Καταγραφική μονάδα, Ερμάριο προστασίας του εξοπλισμού, Σύστημα τροφοδοσίας, Διαδικτυακό λογισμικό διαχείρισης δεδομένων.
Υποέργο Β : Παραγωγή λευκωματικής έκδοσης για τους φυσικούς, οικολογικούς και ανθρωπογενείς πόρους των λιμνών Τριχωνίδας GR2310009 και Λυσιμαχίας GR2310013
α. Ψηφιακές Φωτογραφίες, μακέτες του οδηγού και του εξωφύλλου σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης(Press resolution), 2.000 αντίτυπα σε έντυπη μορφή
Υποέργο Γ: Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Φάση α:
α) Κείμενα των εκθεματικών επιφανειών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
β) Σενάριο της πολυθεαματικής προβολής του Εκθέματος.
γ) Κείμενα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) των πολυμεσικών εφαρμογών του Εκθέματος.
δ) Κείμενα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας του Εκθέματος.
ε) Γραφιστικός σχεδιασμός εκθεματικών επιφανειών.
Φάση β:
α) Ταινία πολυθεαματικής προβολής Εκθέματος.
β) Πολυμεσικές εφαρμογές Εκθέματος.
γ) Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας Εκθέματος.
δ) Υλικό προβολής εικονικής πραγματικότητας Εκθέματος.
ε) Ταινία προβολής Εκθέματος.
ζ) Πέντε (5) σύνθετα εκθέματα τοποθετημένα στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla