Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Ιχθυοπανίδα

Μεγάλο επιστημονικό και οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διάφορα είδη γλυκόψαρων που κατανέμονται στα ποτάμια, ρυάκια, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια της περιοχής. Ορισμένα από αυτά τα είδη παρουσιάζονται ως ενδημικά αυτής της γεωγραφικής ζώνης όπως το Γλανίδι (Silurus aristotelis), η Τσερούκλα (Scardinius acarnanicus), η Δροσίνα (Leuciscus svallize), η Τριχωνοβελονίτσα (Gobitis trichonica) και ο Νανογωβιός (Economidichthys trichonis).

Το πλέον χαρακτηριστικό είδος ψαριού της λιμνοθάλασσα είναι ο Γοβιός (Gobius gobius) του οποίου η κατανομή συμπίπτει ακριβώς με αυτή της λιμνοθάλασσας και γενικότερα των υφάλμυρων νερών της περιοχής. Απαντώνται τα 5 είδη Κέφαλου δηλαδή ο Κέφαλος (Μugil cephalus), το Μυξηνάρι (Liza aurata), ο Γάστρος (Liza saliens), ο Λαυκίνος (Chelo labrosus) και η Βελάνισσα (Liza ramada) στα οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η αλιευτική παραγωγή της λιμνοθάλασσας. Επίσης και στο Λαυράκι (Dicentrarhus labrax) και στην Τσιπούρα (Sparus aurata). Ορισμένα είδη ψαριών της θάλασσας όπως o Σπάρος (Diplodus annularis), η Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), η Κουτσομούρα (Mullus barbatus) κ.α. απαντώνται και στη λιμνοθάλασσα αλλά εντοπίζονται  βασικά στη μεταβατική ζώνη μεταξύ αυτής και της θάλασσας.  Άλλα είδη είναι τα :

            Platichthys flesus luscus            Γλώσσα ή Χωματίδα

            Diplodus sargus                      Σαργός

            Puntazzo puntazzo                   Μυτάκι

Στα σημεια όπου υπάρχουν ή εισρεουν γλυκα νερά (ρυακια, χειμαρροι, αποστραγγιστικες ταφροι) υπάρχουν είδη ψαριών χαρακτηριστικα των γλυκων νερων όπως:

            Gyprinus  carpio                     Κυπρίνος

            Carassius auratus                    Πεταλούδα

            Tinca tinca                             Γληνί

            Leuciscus cephalus                  Κέφαλος του γλυκού νερού

            Rutilus rutilus                         Δρομίτσα

            Scandinius erythrophthlmus       Κοκκινοφτέρα

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla