Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Αμβρακία

 Όνομα Λίμνη Αμβρακία

Κατηγορία Τόπου: Βιότοπος NATURA   Κωδικός Τόπου GR2310016   

Συνολική Έκταση: 1904.43ha              Χερσαία Έκταση: 1904.43ha

Συνολική Περίμετρος: 36.1km

Μέγιστο Υψόμετρο: 205.0m               Ελάχιστο Υψόμετρο: 20.0m

Άλλα χαρακτηριστικά του χώρου όπου κυριαρχεί η Λυγαριά (Vitex agnus-castus). Η Λυγαριά εμφανίζεται επίσης σποραδικά στην περιοχή κοντά στη γέφυρα της εθνικής οδού, όπου η κύρια βλάστηση είναι βοσκοτόπια. Μέσα σε αυτή την περιοχή, όπου το έδαφος είναι αμμώδες και επικρατεί η χορτώδης βλάστηση, παρατηρούνται λυγαριές και καπνός (Nicotiana tabaccum). Η έλλειψη καλαμιώνων στο νότιο τμήμα, καθώς και παραποτάμια δέντρα όπως η Ιτιά (Salix), η Λεύκα (Populus), ο Άλνος (Alnus) και ο Πλάτανος (Platanus) από την παράκτια ζώνη είναι χαρακτηριστική. Αυτό οφείλεται στις έντονες μεταβολές της στάθμης του νερού της λίμνης, οι οποίες είναι δυσμενείς για την ανάπτυξη αυτής της βλάστησης. Πολλά διαφορετικά τάξα φυκών αποτελούν το φυτοπλαγκτόν της Αμβρακίας. Τα φύκη που κυριαρχούν είναι τα Χλωροφύκη και τα Διάτομα – [Bacillariophyta (Diatomae)] και σε μερικές περιοχές τα Κυανοφύκη – (Cyanophyta), ενώ τα Ευγληνοφύκη (Euglenophyta), τα Χρυσοφύκη (Chrysophyta) και τα Πυροφύκη (Pyrrhophyta) εμφανίζονται στο φυτοπλαγκτόν σε μικρότερες συχνότητες. Ο μεγάλος αριθμός ειδών που ανήκουν στα Χλωροφύκη και στα Κυανοφύκη μαζί με τον περιορισμό των Χρυσοφυκών, μάλλον υποδεικνύει ελαφρύ ευτροφισμό της λίμνης.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών η λίμνη έχει καταστεί σημαντική περιοχή αναπαραγωγής για είδη ερωδιών[Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) και Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)], για τις Λαγγόνες  (Phalacrocorax pygmaeus), τα Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus) και τα Νανοβουτηχτάρια (Tachybaptus ruficollis). Αποτελεί επίσης σημαντική περιοχή για τη μετανάστευση των Μικρών τσικνιάδων (Egretta garzetta) και διαχείμανσης των Αργυροτσικνιάδων (Ardea alba) και των Λεπτόραμφων γλάρων (Larus genei). Ο κύριος λόγος αυτής της εξέλιξης ήταν η μείωση των επιπέδων των υδάτων στο βόρειο τμήμα της λίμνης που επέτρεψαν τον σχηματισμό καλαμιώνων και παραποτάμιων συστάδων, δημιουργώντας έτσι κατάλληλα ενδιαιτήματα για τα προαναφερθέντα πουλιά.

Αξιόλογα Φυτά

Crypsis aculeata
Cyperus michelianus michelianus
Silene ungeri

Αξιόλογα Πτηνά

Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)

Αξιόλογα Ψάρια

Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla