Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Δημόσια διαβούλευση για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ», του Φ.Δ/Λ.Μ – Α.Ο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων προχωρά στη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για το Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, για την υλοποίηση του Έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
   Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών παρακολούθησης προστατευταίων αντικειμένων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν δράσεις για την παρακολούθηση εκτός εποπτείας για είδη άγριας ζωής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΝ. Στις υπηρεσίες παρακολούθησης περιλαμβάνονται μελέτες για τον θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis) και άλλα θαλασσοπούλια, τη διαχείριση επισκεπτών, την μεσογειακή φώκια Monachus monachus στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων καθώς επίσης και την ερπετοπανίδα στη προστατευόμενη περιοχή του συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων (Ιόνιο).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 114.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την επομένη της ανάρτησης του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.
H διαβούλευση αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 10/09/2019, έχει πάρει τον κωδικό 19DIAB000005992 και θα διαρκέσει ως τις 25/09/2019.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla