Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Επανάληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την υλοποίηση παραδοτέων του έργου B.I.G.

 
1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Υλοποίηση παραδοτέων του έργου «B.I.G.» ‐ «Improving governance, management and
sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation
of the Natura 2000 provisions in IT and GR» (Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και
αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβολή στην
υλοποίηση των NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία) που έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας ‐ Ιταλίας 2007‐2013 (Παραδοτέα:
3.2.2, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.3, 5.4.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2).
Σχετικοί CPV Περιγραφή
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
90721700-4 Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση
90720000-0 Προστασία του περιβάλλοντος
Αναθέτουσα Αρχή : Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 113.252,04€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή.
 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla