Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Πράσινο Ταμείο 2011-Έργο 4

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τρίτη, 22/11/2011 και ώρα 14.30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, ΤΚ. 30400 (Τηλ: 26320-55094, κα. Δράκου Αρετή).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για περισσότερες πληροφορίες Υπεύθυνος: Γ. Κασβίκης 

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκος Αναγνόπουλος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές (Πίνακας)

Εργασίες

Προδιαγραφές

 1. 1.Χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών του συνόλου της κτιριακής εγκατάστασης
 • Αποκατάσταση σημειακών φθορών στο επίχρισμα (σοβάς) των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου.
 • Απόξεση σαθρών επιφανειών
 • Σπατουλάρισμα των επιφανειών
 • Αστάρωμα των επιφανειών
 • Βάψιμο εξωτερικά του συνόλου της κτιριακής εγκατάστασης με οικολογικό χρώμα με προδιαγραφές για επιφάνειες που βρίσκονται εκτεθειμένες σε διαβρωτικό περιβάλλον και υψηλής αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 • Χρωματισμός(τρίψιμο, μίνιο, βάψιμο) των εξωτερικών σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του ισογείου αλλά και της βεράντας του 1ου ορόφου του κτιρίου.
 • Εμποτισμός της ξύλινης σκεπής (περίπου 2.5m x 3.5m) στην είσοδο του κτιρίου για υψηλή ανθεκτικότητα και μεγαλύτερο χρόνο ζωής με ουσίες για την αντιμετώπιση των βακτηρίων, μυκήτων (σαπίσματος), υγρασίας.

Θα προτιμηθούν οι ίδιοι τύποι χρωμάτων βαφής των παραπάνω εξωτερικών επιφανειών και των κιγκλιδωμάτων με τα υφιστάμενα ή κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον Φορέα Διαχείρισης.

 1. 2.Προμήθεια και εγκατάσταση κιοσκιού

Θα κατασκευαστεί κιόσκι εξαγώνου τύπου από ξυλεία σύνθετη (κάθε πλευράς 2m και ύψος κάθε κολώνας 2.7m). Επίσης ανάμεσα στις κολώνες πέραν της πρόσοψης θα εγκατασταθούν πάγκοι οι οποίοι θα αποτελούνται από 3 ξύλα καθίσματος ο καθένας. Τέλος να βαφεί με συντηρητικό μυκητοκτόνο εμποτισμού ξύλων για την προστασία του από μύκητες, σαράκι, θαμπώματα. Το σημείο εγκατάστασής του στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον Φορέα Διαχείρισης.

 1. 3.Επισκευή και βάψιμο της περίφραξης

Τρίψιμο, μίνιο, βάψιμο των σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης του κτιρίου και αντικατάσταση φθαρμένων - ελλειπόντων κιγκλιδωμάτων και κλειδαριών.

 1. 4.Επισκευή της στέγης

Θα γίνει επισκευή και στεγανοποίηση της στέγης του κτιρίου με κύρια σημεία τον καθαρισμό των λουκιών, την αντικατάσταση των σπασμένων κεραμιδιών και ότι άλλο προβλέπεται για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

 1. 5.Μόνωση του υπόγειου χώρου του και επισκευή των υδραυλικών συστημάτων του

Στεγανοποίηση του υπογείου χώρου με κύρια σημεία την επισκευή των φεγγιτών των WC λόγω εισόδου των όμβριων υδάτων και επισκευή του αγωγού εξαγωγής υδάτων της αντλίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla