Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Θεσμικό & Νομοθετικό Πλαίσιο

ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Υ.Α.(ΦΕΚ.2833Β'/05.07.2019) - Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ.
 • Υ.Α.(ΦΕΚ.1442Β'/19.10.2005) - Κανονισμός για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση,παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών,την προμήθεια παράδοση και παραλαβή αγαθών,υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Ν.4685(ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) - Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Ν.4519(ΦΕΚ 25Α'/20-02-2018) - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464/03/12/2008) Εγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ
 • ΗA 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415Β'/23-02-2012) - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....».
 • YA 1958/13.01.12 (ΦΕΚ 21Β'/13-01-2012) - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
 • ΚΥΑ 31722/04.11.11(ΦΕΚ 2505Β'/04-11-2011) - Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
 • Ν.4014 (ΦΕΚ.209Α'/21.09.2011) - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
 • Ν.3937 (ΦΕΚ.60Α'/31.03.2011) - Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
 • Ν.3851 (ΦΕΚ.85Α'/04.06.2010) - Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Οδηγία 2009/147/ΕΚ - Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών
 • ΚΥΑ 414985 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985)) - Μέτρα διαχείρισης άγριας ορνιθοπανίδας.
 • ΚΥΑ 366539/16.12.96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96)
 • Οδηγία 92/43 ΕΟΚ 21.05.1992 - Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
 • KYA 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ 1289Β'/28-12-1998) - Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
 • ΚΥΑ ΗΠ 14849/4.4.2008 (ΦΕΚ 645Β'/11-04-2008) -Τροποποίηση

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla