Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Πράσινο Ταμείο 2011-Έργο 1

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος όπου θα αναφέρεται το αντίστοιχο τμήμα του έργου (1.α. ή 1.β), η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, ΤΚ. 30400 (Τηλ: 26320 55094, κα. Δράκου Αρετή).

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για περισσότερες πληροφορίες Υπεύθυνη Σ.Ρούσση.

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκος Αναγνόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές

 Έργο 1. α. Συντήρηση Φάρου Αγ. Σώστη

Προϋπολογισμός 5.600€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. 1)Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών για χρωματισμό

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων, οροφών, τοιχίων, γείσων, πεζουλιών, δεξαμενών κλπ για χρωματισμούς. Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο και λάδωμα με λινέλαιο.

 1. 2)Υδροχρωματισμοί νέων επιφανειών

Χρωματισμοί, φαρικού οικήματος, τοίχων, δωμάτων, γείσων, τοιχίων, πεζουλιών κλπ, με υλικά ορυκτής υφής νέων επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και οροφών, με χρωστήρα.

 1. 3)Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών δεξαμενής

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων λιθοδομών και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων λιθοσωμάτων, επιφανειών προσβεβλημένων από μύκητες, αποφολιδώσεων, περιοχών με ψαμμώδη ή κυψελοειδή υφή κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος, με πουζολανικά ασβεστοκονιάματα όπως αναλυτικά δίνονται κατωτέρω. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός με το χέρι ή με μηχανικά μέσα, όλων των λίθινων επιφανειών, η προμήθεια των υλικών, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2cm έως 3cm από την επιφάνεια του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν την έναρξη του αρμολογήματος με νερό ή ασβεστόνερο, πλήρωση με κονίαμα, συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό κλπ. Εάν υπάρχουν χαλαροί αρμοί κονιαμάτων στην καθαρισμένη επιφάνεια, θα πρέπει να καθαρισθούν, προκειμένου να μείνει ένα υγιές υπόβαθρο. Εάν αποκαλυφθούν διαμπερείς ρωγμές θα πρέπει να σφραγισθούν με ένεμα το ίδιο υλικό της αρμολόγησης. Η υδράσβεστος πρέπει να είναι καλής ποιότητας ξηρή κονία υδρασβέστου. Η πουζολάνη αλεσμένη μηλαική γη, πρέπει να είναι τέτοιας λεπτότητας άλεσης ώστε να παραμένει στο κόσκινο 45μm ποσοστό όχι πάνω από 10% και πουζολανικότητας τουλάχιστον 5ΜPa. Τα εξωτερικά κονιάματα πρέπει να σκεπάζονται με βρεγμένες λινάτσες ή πλαστικά φύλλα για συντήρηση επί 14 ημέρες τουλάχιστον.

 1. (1)Οι αναλογίες των υλικών είναι:

Α/Α

ΥΛΙΚΑ

ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ

1

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

1,0

2

ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ

0,7

3

ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

0,3

4

ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-4 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ

6,0

5

ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

15±1 cm

6

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ

 1. (2)Για λεπτές ρωγμές διαμπερείς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένεμα το παρακάτω ανάμιγμα, εφόσον όμως αναμιχθεί με πολύστροφο αναμικτήρα για να μη γίνεται διαχωρισμός των υλικών του ενέματος. Οι αναλογίες των υλικών είναι:

 

Α/Α

ΥΛΙΚΑ

ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ

1

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

1,0

2

ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ

0,6

3

ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

0,4

4

ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ 10±1 sec

5

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ

                  

Η μέθοδος εφαρμογής του ενέματος γίνεται αφού διευρυνθεί, βαθυνθεί και καθαρισθεί καλά η ρωγμή με εισαγωγή ύδατος υπό πίεση στο εσωτερικό της ρωγμής, ανοίγονται οπές κατά διαστήματα, κατά μήκος της ρωγμής και κατά το πάχος του τοίχου. Τοποθετούνται πλαστικά σωληνάκια στις διανοιγείσες οπές. Σφραγίζεται εξωτερικά η ρωγμή με το κονίαμα του αρμολογήματος τέσσερεις μέρες περίπου πριν την εφαρμογή του ενέματος. Οι ενέσεις εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω. Η πίεση στο ακροφύσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει την 1Atm προς αποφυγή βλάβης της λιθοδομής. Η εφαρμογή του ενέματος διακόπτεται όταν εμφανισθεί ένεμα στο υπερκείμενο σωληνάκι. Απομακρύνεται το σωληνάκι και σφραγίζεται η οπή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο επόμενο ανώτερο σωληνάκι μετά ηρεμία 15 λεπτών κατά μέσο όρο. Όταν σφραγιστούν όλα τα σωληνάκια γίνεται το τελικό αρμολόγημα. Εάν οι ενέσεις προχωρούν κατακόρυφα δεν πρέπει το ύψος εφαρμογής να ξεπερνά το 1 μ την ημέρα προς αποφυγή ανάπτυξης μεγάλης υδροστατικής πίεσης.

 

 1. 4)Βαφές δεξαμενών κατάλληλες για πόσιμο νερό

Εφαρμογή προστατευτικών βαφών πολυουρεθάνης ή ακρυλικής βάσεως, υδατοδιαλυτών, επί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιών σε δεξαμενές αποθήκευσης νερού, κατάλληλων για χρήση σε επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

 

 1. 5)Μόνωση δωμάτων με επίστρωση απλή με πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δωμάτων.

Μόνωση δωμάτων φαρικού κτιρίου με επίστρωση πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού δωμάτων και του αντίστοιχου primer όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων καθώς και η μεταφορά τους στο έργο και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μόνωσης. 

 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΩΝ

 1. i.ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δωμάτων ενός συστατικού.
 • Να σχηματίζει μία ενιαία ελαστική στεγανή και ατμοπερατή μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις.
 • Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο κλπ και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις.
 • Να διαθέτει μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο
 • Η εφαρμογή του να μην απαιτεί ομαλότητα του υποστρώματος

 

 1. ii.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Να είναι ιδανικό για την στεγανοποίηση δωμάτων και να αποτελεί απλή και σίγουρη λύση για την τοπική στεγάνωση ρωγμών σε δώματα.

 

 1. iii.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΜΟΡΦΗ: Προπολυμερισμένη πολυουρεθανική ρυτίνη
 • ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Λευκό
 • ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 900±100 κατά ASTM D 412
 • ΣΚΛΥΡΟΤΗΤΑ: 60±5 κατά SHORE A
 • ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: 7 atm περίπου κατά DIN 1048
 • ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: 25 ± 5 gr/m/ημέρα περίπου
 • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: -30Ο C έως +90Ο C
 • ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1 έως 1,5 Kg/m2

 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ PRIMER

 1. iv.ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες, το οποίο  εφαρμοζόμενο σε πορώδεις επιφάνειες δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού δωμάτων.
 • Να διεισδύει και να αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος, να το σταθεροποιεί και να λειτουργεί ως συνδετική στρώση στο πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δωμάτων.

 

 1. v.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Να χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού δωμάτων σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο κλπ.

 

 1. vi.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΜΟΡΦΗ: Προπολυμερισμένη πολυουρεθανική ρυτίνη
 • ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Διαφανές
 • ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ: Μετά από μία έως 3 ώρες
 • ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 200 έως 300 g/m2 περίπου

 

 1. vii.Μόνωση δώματος Τρόπος εφαρμογής
 • Προετοιμασία υποστρώματος: Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης. Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά υλικά με συρματόβουρτσα, τριβείο και σπάτουλα. Η περιεκτικότητα της επιφάνειας σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Οι παλιές επιστρώσεις, βρωμιές, λίπη, φυτικοί οργανισμοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν με τριβείο. Οι οποιεσδήποτε ανωμαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οτιδήποτε σαθρά κομμάτια ή σκόνες από την λείανση πρέπει να αφαιρεθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
 • Αστάρωμα: Ασταρώστε απορροφητικά υποστρώματα με το PRIMER και αφήστε το να στεγνώσει για 2-3 ώρες. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν φουσκώματα παλαιών υλικών που δεν έχουν αφαιρεθεί, αφαιρέστε τα με σπάτουλα, συρματόβουρτσα, τριβείο και ασταρώστε τοπικά.
 • Εφαρμογή στεγανωτικής μεμβράνης: Μετά παρέλευση 2-3 ωρών γίνεται το πρώτο χέρι επάλειψης. Ανακατέψτε καλά το  πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό πρίν τη χρήση. Χύστε αρκετό υλικό πάνω στην προετοιμασμένη και ασταρωμένη επιφάνεια και απλώστε το με ρολλό. Συνεχίστε κατ αυτό τον τρόπο μέχρι να καλυφθεί πλήρως η προς στεγάνωση επιφάνεια. Μετά από 12 ώρες και πρίν από 36 ώρες απλώστε το δεύτερο χέρι.

 

Έργο 1. β. Τοπογραφική αποτύπωση Πόρου.

Προϋπολογισμός 400€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τοπογραφική αποτύπωση των δύο κτισμάτων στη θέση Πόρος Αιτωλικού.

Οι συντεταγμένες θα αναφέρονται στο κρατικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87.

Προτείνεται η χρήση 3 σταθερών σημείων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της τοπογράφησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla