Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Πράσινο Ταμείο 2011-Έργο 3

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Πέμπτη 24/11/2011  και ώρα 14:30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, ΤΚ. 30400 (Τηλ: 26320-55094, κα. Δράκου Αρετή).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για περισσότερες πληροφορίες: Υπεύθυνος Σ. Χρυσόπουλος

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκος Αναγνόπουλος

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Επιζητείται η δημιουργία τεχνητών νησίδων για την άμεση  προστασία ειδών ορνιθοπανίδας. Συγκεκριμένα για τον Καλαμοκανά (Himantopus himantopus), το Νανογλάρονο (Sterna albifrons) και το Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo).  Οι θέσεις που θα εγκατασταθούν θα διαφαίνονται από επισυναπτόμενους χάρτες της τεχνικής έκθεσης.

Προδιαγραφές τεχνιτών νησίδων:

Θα γίνει αρχικά ένας σκελετός/κάσωμα που θα σχηματίσει ένα παραλληλόγραμμο, με πλευρές 8m x 1,3m.

Στις τέσσερις γωνίες καθώς και κατά μήκος των δύο μακρύτερων πλευρών θα μπηχτούν δρύινοι πάσσαλοι όρθιοι, που θα εξέχουν περίπου 45-50cm τουλάχιστον από την επιφάνεια του νερού. Απαιτούνται συνολικά 16 ως 18 πάσσαλοι ανά νησίδα, μήκους ο καθένας περί το 1,30 m.

Στην εσωτερική πλευρά των πασάλων θα καρφωθούν από το ύψος του βυθού σανίδες, που θα ανέλθουν περίπου όσο η στήλη του νερού. Δηλαδή, περίπου 30 εκατοστά ή λιγότερο. Συνολική επιφάνεια σανίδων περίπου 5,6 τετραγωνικά μέτρα ανά νησίδα.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα πέσει ποταμοχάλικο (μπαλάστρο) που διαθέτουν εταιρείες παρασκευής σκυροδέματος. Η ποσότητα θα είναι τόση, ώστε η κάλυψη να ανέλθει υψομετρικά περίπου 25-30 cm από τη μέγιστη στάθμη της πλημμυρίδας. Υπολογίζεται σε όγκο 7 κυβικά μέτρα ανά νησίδα.

Απαιτείται η συμβολή έμπειρου ορνιθολόγου, που θα μελετήσει τα σχετικά δεδομένα και με βάση εμπειρία που υπάρχει από την εφαρμογή τέτοιας πρωτοβουλίας σε άλλες περιοχές της χώρας και της Ευρώπης και θα παραδώσει αναλυτική  τεχνική έκθεση.

Συνολικά τα απαιτούμενα υλικά είναι:

1. Πάσσαλοι βελανιδιάς ή καστανιάς: 90 τεμάχια (18x5), μήκους τουλάχιστον 1,3m έκαστος.

2. Ξυλεία από απλάνιστες ανθεκτικές σανίδες, συνολικά 30 τετραγωνικά μέτρα.

3. Ποταμοχάλικο (μπαλάστρο), συνολικά 35 κυβικά..

4. Κατασκευή εξέδρας και αγορά άλλων υλικών.

Παραδοτέα

1. Μία μελέτη/τεχνική έκθεση

2. Πέντε τεχνητές νησίδες

3.Τρείς νησίδες (διαμόρφωση και αποκοπή  υφιστάμενων αναχωμάτων)

4.Τελική έκθεση/αναφορά του ορνιθολόγου προς τον Φορέα για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του αποικισμού των νησίδων από τα πουλιά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla