Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Πράσινο Ταμείο 2011-Έργο 5

O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Ανανέωση ισχύος ΑΕΠΟ για έργα βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού»  με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Το έργο «Ανανέωση ισχύος ΑΕΠΟ για έργα βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού» του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Υποβολή πλήρους φακέλου ανανέωσης-παράτασης της ισχύος της 65496-22/6/1999 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ έως και την έκδοση της, βάση της Εγκυκλίου 122859/ 02-02-2004 «Περιεχόμενου φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω Έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Πέμπτη 24/11/2011  και ώρα 14:30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, ΤΚ. 30400 (Τηλ: 26320-55094, κα. Δράκου Αρετή).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για περισσότερες πληροφορίες: Υπεύθυνος Σ. Χρυσόπουλος. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκος Αναγνόπουλος

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές

Το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε το 1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με αριθμ’ πρωτ. 65496-22/6/1999 για έργα βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων Β΄ φάσης στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έληξε στις 31/6/2009, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της απόφασης χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα.

Σήμερα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου σχεδιάζεται η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων, ενώ ταυτόχρονα  έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις μέσω του Ε.Π.  Αλιείας-Αξονας 4 , που υλοποιεί η Αιτωλική Αναπτυξιακή, που καλύπτονται από την λήξασα ΑΕΠΟ 65496-22/6/1999. Χρειάζεται επομένως η ανανέωση-παράταση των περιβαλλοντικών όρων με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο 4014/2011.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή πλήρους φακέλου ανανέωσης-παράτασης της ισχύος της 65496-22/6/1999 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ έως και την έκδοση της, με  βάση τις Εγκυκλίους που ισχύουν σήμερα.

Παρατήρηση

Η αμοιβή του Αναδόχου που θα συντάξει τα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά (περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων σχεδίων και τοπογραφικών κα) θα καλύψει και τη σύνταξη του αναγκαίου κατά τη νομοθεσία φακέλου με όλα τα απαιτούμενα (τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία κλπ που πιθανόν θα ζητηθούν) μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, δηλ. την έκδοση παράτασης-ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο..

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου.
  2. Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla