Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Πράσινο Ταμείο 2011-Έργο 7

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τρίτη 22/11/2011  και ώρα 14:30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, ΤΚ. 30400 (Τηλ: 26320-55094, κα. Δράκου Αρετή).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για περισσότερες πληροφορίες Υπέυθυνος Γ. Σελιμάς 

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκος Αναγνόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές

Η  τοπογράφηση  της  υψομετρικής  στάθμης  του  πυθμένα ,  θα  γίνει  με  άμεση  μέτρηση,  δηλαδή  με  γεωδαιτικό  σταθμό  ,  και  σταδία,  αφού  το  βάθος,  σε  όλη  την  επιφάνεια   είναι  μικρό  και  μπορεί να  μετρηθεί μ’  αυτό  τον τρόπο,  ο  οποίος  είναι  άμεσος,  ακριβής,  και  σύντομος. Δεν  θα  χρειασθεί  δηλαδή  να  χρησιμοποιηθεί  ηχοβολιστική  μέθοδος.

Η  αποτύπωση  θα  είναι  υψομετρική  και  οριζοντιογραφική.  Τα  υψόμετρα  θα  αποδίδονται  απόλυτα  και  θα  υπάρχει  συσχέτιση  με  το  μέσο  υψόμετρο  της  στάθμης  της  θάλασσας.  

Οι  συντεταγμένες  θα  αναφέρονται  στο   κρατικό  σύστημα  συντεταγμένων  Ε.Γ.Σ.Α. ’87.

Θα   ιδρυθούν  υψομετρικές αφετηρίες  (reperes) ,  οι  οποίες  θα  αποτελούν  σημεία  υψομετρικής  εξάρτησης  για  μελλοντικές  μελέτες.

Επίσης  θα  ιδρυθούν  πολυγωνομετρικά  σημεία ,  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  οριζοντιογραφική  εξάρτηση  για  μελλοντικές  μελέτες.

Ο  αριθμός  των  σταθερών  σημείων  (υψομετρικών  και πολυγωνομετρικών)  θα  εξαρτηθεί  από   τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας,  αλλά  και  από  τις  ανάγκες  της  τοπογράφησης. 

Η  έκταση  της  αποτύπωσης  θα  υποδειχθεί  από  τον ΦΔ/ΛΜ

Για  τον  προσδιορισμό  των  συντεταγμένων και  του  απόλυτου  υψομέτρου,  των  βασικών  σημείων  εξάρτησης  (τριγωνομετρικά  σημεία)  που θα  ιδρυθούν,  για  τις  ανάγκες  της  αποτύπωσης,  θα  χρησιμοποιηθεί  διάταξη  δορυφορικού  προσδιορισμού  (GPS  διπλής  συχνότητας)  με  ακρίβεια  προσδιορισμού  της  τάξης  των  χιλιοστών  του  μέτρου.

Εκτός  των  σημείων  του  βυθού,  θα  αποτυπωθούν  επακριβώς   και  οι  περίμετροι  και  το  έδαφος,  των  μικρονησίδων  και  των  δρόμων  που  ευρίσκονται  εγγύς  και  βόρεια  της  Κλείσοβας.

Θα  συνταχθούν  οριζοντιογραφίες,  με  υψόμετρα   σε  κλίμακα  που  θα  υποδειχθεί  από  τον ΦΔ/ΛΜ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla