Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Πράσινο Ταμείο 2011-Έργο 6

O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνπρομήθεια βάρκας (γαΐτας) και εξοπλισμό εφοδίων αξιόπλοου σκάφους με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακόσιων ευρώ ( 5.500,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

To έργο προμήθεια βάρκας (γαΐτας) και εξοπλισμός εφοδίων αξιόπλοου σκάφους του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 •  Μια βάρκα (γαΐτα) εξοπλισμένη με μηχανή θαλάσσης, σωστικά κλπ εξαρτήματα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω Έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τρίτη, 22/11/2011  και ώρα 14.30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο Αιτωλικό, ΤΚ. 30400 (Τηλ: 26320-55094, κα. Δράκου Αρετή).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για περισσότερες πληροφορίες Υπεύθυνος: Ν. Παλαιός

Για το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκος Αναγνόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές

 • Βάρκα (γαΐτα)  πολυεστερική με ξύλινη ενίσχυση  μήκους (ίσαλος γραμμή) 4,6 μ.περίπου
 • Προστατευτικά καπάκια
 • Εξωλέμβια μηχανή 9,9HP
 • Πέντε (5) σωσίβιες ζώνες εγκεκριμένου τύπου
 • Ένα (1) κυκλικό σωσίβιο, εγκεκριμένου τύπου με σχοινί μήκους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέτρων
 • Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα (1) καπνογόνο εγκεκριμένου τύπου
 • Ένα (1) φορητό ραδιόφωνο
 • Ένα (1) ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιά)
 • Ένα (1) ηλεκτρικό φανό στεγανού τύπου με μπαταρίες, συνοδευόμενο από μια σειρά εφεδρικών μπαταριών
 • Ένα (1) σχοινί ρυμούλκησης μήκους είκοσι (20) τουλάχιστον μέτρων
 • Μια (1) άγκυρα με αναλόγου μήκους σχοινί ή αλυσίδα
 • Μια (1) πλωτή άγκυρα
 • Ένα (1) ζευγάρι κουπιά, σκαρμούς και ένα εφεδρικό πείρο
 • Φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό
 • Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ(επί ποινή αποκλεισμού)

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla