Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.

Ημερομηνία: 15-09-2015
Αρ. Πρωτ.: 1357
Αρ. Διακήρυξης: 30/2015
 
Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για
την υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.» - «Improving governance,
management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR»
(Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και
παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβολή στην υλοποίηση των
NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία) που έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013
 
 Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. διενεργεί
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του
θέματος, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
 
O προϋπολογισμός είναι 53.658,54€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 

Διευκρινήσεις – Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για 

περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες 

ημέρες κι ώρες από τις 08:00 έως και 15:30 με την κα Βλάσση Ευγενία και τον κ. Άγγελο Νιάρχο, Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο, Πύργος, Τ.Κ. 27100, στα τηλ: 26210 37146, 

37194, 37223, fax: 26210 37169.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla