Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση κάμερας παρακολούθησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια - τοποθέτηση κάμερας παρακολούθησης
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σκοπός του είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεργία με τις παρεμβάσεις των άλλων διαρθρωτικών ταμείων
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έως και 31 Οκτωβρίου του 2015.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ έως και 21/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, (Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας)Ταχ. δ/νση: Τ.Θ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, 30400

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ [Ολόκληρο το τεύχος πρόσκλησης]

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla