Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

 Οικότοποι του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

Κατηγορίες οικοσυστημάτων

Κωδικός τύπου οικοτόπου

Ονομασία τύπου οικοτόπου

Χαρακτηριστικά είδη

Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα

1110

Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους

Cymodocea nodosa     Zostera marina

1120

Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού

Posidonion oceanicae

1130

Εκβολές ποταμών

Bolboschoenus maritimus

1140

Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα

Caulerpa prolifera  Zostera noltii Cymodocea nodosa

1150*

Λιμνοθάλασσες

Ruppia maritima Enteromorpha spp     Caulerpa prolifera

Παράκτιοι και Αλοφυτικοί οικότοποι

1210

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας

Cakile maritima

 

1240

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με Μεσογειακή βλάστηση

Limonium spp

1310

Μονοετής βλάστηση με Salicornia άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Salicorna europaea 

1410

Μεσογειακά αλίπεδα

Juncetalia maritimi

1420

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες

Sacrocornia fruticosa   Phragmites australis  Salicornia spp

 

Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες

2110

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

 

2120

Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής

Ammophila arenaria    («λευκές θίνες»)

2250*

Θίνες των παραλίων

Juniperus Phoenica   J. macrocarpa          Myrtus communis

Ρέοντα ύδατα – Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής

3290

Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

Paspalo-Agrostidion

Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες

5330

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες

Sarcopoterium spinosum 

Φρύγανα

5420

Φρύγανα

Sarcopoterium spinosum

Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8210

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

 

Άλλοι βραχώδεις οικότοποι

8310

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

 

Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

92Α0

Δάση

Salix alba και Populus alba

92C0

Δάση

Platanus orientalis και Liquidambar orientalis

92D0

Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες

Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae

Μεσογειακά δάση σκληρόφυλλων

9320

Δάση

Olea  europaea      Ceratonia siliqua

9340

Δάση

Quercus ilex και Quercus rotundifolia

Ορεινά μεσογειακά κωνοφόρα

9540

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

 

 

Οικότοποι εκτός παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Κατηγορίες οικοσυστημάτων

Κωδικός τύπου οικοτόπου

Ονομασία τύπου οικοτόπου

Χαρακτηριστικά είδη

Θαμνώνες

Καλαμώνες 

Δάση

5340

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου

Pistacia lentiscus       Salvia fruticosa     Arbutus unedo       Quercus coccifera Phillyrea latifolia Euphorbia acanthothamnos   Paliurus spina christi   Erica manipuliflora

72A0 

Καλαμώνες

Phragmites australis Scirpus holoschoenus Typha latifolia         Iris pseudacorus

924A

Θερμόφιλα Δρυοδάση της Ανατολικής Μεσογείου και Βαλκανικής

Quercus petraea  Quercus coccifera    Pyrus spinosa    Phlomis fruticosa      Pyrus spinosa  Juniperus phoenicea  Pistacia terebinthus  Spartium junceum

934A 

Ελληνικά Δάση Πρίνου

Quercus coccifera

 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ - Τεχνικός οδηγός αναγνώρισης, περιγραφής και χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων. της Ελλάδας(Ντάφης κ.ά., 2001) 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla