Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Aνακοίνωση: Οδηγίες σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων περιστατικών για γρίπη των πτηνών στην προστατευόμενη περιοχή

Καθώς σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. έχουν εκδηλωθεί συνεχόμενα κρούσματα της γρίπης των πτηνών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε, όσον αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας, την εφαρμογή για το έτος 2016, της υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφασης του με θέμα: «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών».

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του προσωπικού υπηρεσιών, μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), όσο και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν ούτε και να αγγίζουν νεκρά ή ημιθανή πτηνά που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου σε περίπτωση εντοπισμού τους, αλλά να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονoμίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας: 2631051638, Δασαρχείο Μεσολογγίου: 2631028878, Θηροφυλακή: 6972711143 κ. Χαβαλίνας Σπ. και Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου: 2632055094) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Απόφαση (Παράρτημα 3), τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα:

 

Aa Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία
1. Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
2. Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη πάπια
3. Anas strepera Φλυαρόπαπια
4. Anas acuta Σουβλόπαπια
5. Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
6. Anas penelope Σφυριχτάρι
7. Anas crecca Κιρκίρι
8. Anas querquedula Σαρσέλα
9. Ayihya ferina Κυνηγόπαπια
10. Aythya fuligula Τσικνόπαπια
11. Anser anser Σταχτόχηνα
12. Anser erythropus Νανόχηνα
13. Anser fabalis Χωραφόχηνα
14. Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
15. Mergus albellus Νανοπρίστης
16 Netta rufina Φερεντίνι
17. Cygnus cygnus Aγριόκυκνος
18. Cygnus olor Βουβόκυκνος
19. Cygnus columbianus Νανόκυκνος
20. Accipiter gentilis Διπλoσάινο
21. Accipiter nisus Ξεφτέρι
22. Buteo buteo Γερακίνα
23. Buteo lagopus Χιονογερακίνα
24. Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
25. Milvus migrans Τσίφτης
26. Milvus milvus Ψαλιδιάρης
27. Podiceps cristatus Σκουφοβουτηχτάρι
28. Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
29. Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
30. Philomachus pugnax Μαχητής
31. Limosa limosa Λιμόζα
32. Larus canus Θυελλόγλαρος
33. Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
34. Falco peregrinus Πετρίτης
35. Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
36. Pluvialis apricaria Βροχοπούλι
37. Vanellus vanellus Καλημάνα
38. Pica pica Καρακάξα
39. Fulica atra Φαλαρίδα
40. Phalacrocorax carbo Κορμοράνος
41. Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
42. Bubo bubo Μπούφος
43. Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς

Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla