Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Διευκρίνιση για το Τμήμα 2 του Διαγωνισμού «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών»

Για την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου του Διαγωνισμού «υπηρεσίες παρακολούθησης και καταγραφής προστατευταίων αντικειμένων» και ειδικότερα για το Τμήμα 2 «Καταγραφή κατανομής και πυκνότητας παρουσίας της βίδρας «Lutra lutra» στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» διευκρινίζουμε ως προς το φυσικό αντικείμενο των Παραδοτέων και μετά από ερωτήματα που προέκυψαν τα εξής:

1.Καταγραφή κατανομής και πυκνότητας παρουσίας της βίδρας (Lutra lutra)

Ως κορυφαίο αρπακτικό των υδάτινων συστημάτων η βίδρα (Lutra lutra) χαρακτηρίζεται από μικρά πληθυσμιακά μεγέθη και χαμηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής. Ως αποτέλεσμα, το είδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις περιβαλλοντικές αλλαγές αφού η ικανότητά του να επανέλθει σε περιοχές από όπου έχει εξαφανιστεί, είναι περιορισμένη. Επιπλέον οι ζωτικοί χώροι της βίδρας εκτείνονται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων και επομένως η διατήρηση των πληθυσμών της εξαρτάται από την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων, τουλάχιστο σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη βίδρα «είδος κλειδί» (key-species) και σημαντικό περιβαλλοντικό δείκτη της γενικότερης κατάστασης διατήρησης των οικοσυστημάτων. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εντός της περιοχής του Φ.Δ. ειδική μελέτη τεκμηρίωσης της κατανομής και της πυκνότητας παρουσίας του είδους.

2.Μελέτη χωροθέτησης τεχνητών φωλιών για τη βίδρα.

Η ακριβής χωροταξία των προτεινόμενων τεχνητών φωλιών θα προκύψει μετά από κατάλληλη μελέτη. Η εν λόγω μελέτη στο προκαταρκτικό στάδιο θα εντοπίσει υποψήφιες θέσεις επί χάρτου (σε συνδυασμό με τα ευρήματα που θα προκύψουν από την – ως άνω - μελέτη κατανομής και πυκνότητας παρουσίας της βίδρας) οι οποίες θα επιβεβαιωθούν μετά από επίσκεψη στο πεδίο.

Στόχος/ Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Από τα στοιχεία που θα προκύψουν θα προσδιοριστεί με ακρίβεια το εύρος εξάπλωσης , η κατανομή του είδους εντός της περιοχής μελέτης αλλά και η ακριβής χωροταξία των προτεινόμενων τεχνητών φωλιών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μετέπειτα διαχειριστικές δράσεις επέμβασης βελτίωσης ενδιαιτήματος για τη βίδρα (Lutra lutra)

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla