Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/06/2021 και ώρα 12:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1tyirrUrqCqxycF9RAKGhYCmsmfRFx5EZ/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1tLlCyeAqhD-kdggeO15HkfExUZayc2lJ/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV σε μορφή word πατήστε εδώ:https://drive.google.com/file/d/1TBPCAzWAGWEFMTB4GX8wYieVoRsLljmr/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1XmpzC-EutlP2IceSPSX_-nWfrx7lcNfE/view?usp=sharing