Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/06/2021 και ώρα 13:00 και η διαδικασία διενεργείται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/15j86zhW1dR6zwZaSezK6lQWhLYQYDALc/view?usp=sharing

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1P_Bls3sfdKfBVZdxKQmvyTk4IK6EKVl8/view?usp=sharing

Για να δείτε το Παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1IB85-pi_Rmqc1rgwAQZB5317BnhYFLMC/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα ΙII πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/12oMpZjdHuEWU-FjpKzKH_IXgEcG5Hkha/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα IV πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1ZnDcE1I_k7f9S-ZOg5zrmy9vBYanMvWw/view?usp=sharing