Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: Παραγωγή λευκωματικής έκδοσης για τους φυσικούς, οικολογικούς και ανθρωπογενείς πόρους των λιμνών Τριχωνίδα GR2310009 και την Λυσιμαχία GR2310013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: Παραγωγή λευκωματικής έκδοσης για τους φυσικούς, οικολογικούς και ανθρωπογενείς πόρους των λιμνών Τριχωνίδα GR2310009 και την Λυσιμαχία GR2310013

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/06/2021 και ώρα 12:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1pIXzV6RhVh6VaktNZYtPWjWSOuuqOXg7/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1SuGvojxfriqRPOsO8BL_wTsK3D5GLg0o/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1oGJfFvnSk-2G_F43XyGhDO_4SbtZT6kY/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1C3WTTsPQlXcdjRN8jyHS7M2chtu9f3uZ/view?usp=sharing