Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών μετρήσεων και σταθμού παρακολούθησης στάθμης και αγωγιμότητας »

 Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών μετρήσεων και σταθμού παρακολούθησης στάθμης και αγωγιμότητας»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/06/2021 και ώρα 12:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1RSJreII44liiZyLEDVBm_PuJ3i3uNSEA/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1Yd_pmMkDmx7w2zgJ5aIrq9mREpBgL1Dj/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/14RZpH31vmDv9ROphVtSZLwxMKgyDrs4z/view?usp=sharing

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1yA3YVUAKqJilxc2w7VCuCdgEnoLhC_yN/view?usp=sharing

Για να κατεβάσετε το αρχείο Google earth με τα σημεία  πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1ZnNXPg6QjLMjpGPwW2GZlOVrI5gKbhJe/view?usp=sharing