Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για: «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων με χρηματοδότηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για: «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων με χρηματοδότηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/05/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1DS-KjCr33saw3AlBRmZMpyeAsH-uoT3m
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1HxaTtfWPU86K80jeNymC5bzs_S0SQ3Ov
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1XzBnJ0B8WkQR_2KOtJEvtYxsbcPNtp-f

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV σε μορφή word πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1Xk7mHXtRPpwyJcIaznADFP2A9drK18rL