Διευκρίνηση επι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση «Υπηρεσίες παρακολούθησης Όρνιων (Gyps fulvus) στο όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού»

Εκ παραδρομής διευκρινίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση «Υπηρεσίες παρακολούθησης Όρνιων (Gyps fulvus) στο όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού» είναι 2.960 € (δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ)