Τεχνικό δελτίο Πράσινου Ταμείου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2012 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Συμβατικό ποσό 5.019,63

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Συμβατικό ποσό 2.950,77

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

3.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμβατικό ποσό 2.450

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

4.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμβατικό ποσό 738

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

5.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ & ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΩΣΤΕΝΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμβατικό ποσό 8.500

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

6.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΔ/ΛΜ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Συμβατικό ποσό 7.800

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

7.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Συμβτικό ποσό 3.280

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ