ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 YMEPERAAa

Κωδικός

έργου 

 

Τίτλος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός

ένταξης 

5032671 «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» Κασβίκης Γιάννης Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 1.000.000 €