Παράταση του διαγωνισμού για τις 3 κάμερες παρακολούθησης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. (ΦΕΚ 1965B’ /13.12.2004), αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό:

  • Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: «Τρείς Κάμερες Παρακολούθησης»

Ως νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 14.00.