Προκήρυξη Πρόσληψης ΛΟΓΙΣΤΗ με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων προκηρύσσει την πρόσληψη ενός λογιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο site του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων καθώς και στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής Διαύγεια, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανατ. Γεφύρια Αιτωλικού, Αιτωλικό Τ.Κ 30400

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1FH4qQSMRGgKaxqo71cpWTov43qeIj_76