Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία"

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει και φέτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία», με δύο κατευθύνσεις:

α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη και

β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία.

Το Π.Μ.Σ. είναι 12μηνης διάρκειας και συνδυάζει την εκπαίδευση σε διακριτούς αλλά και συμπληρωματικούς τομείς των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστημών. Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στη Διαχείριση και Ανάπτυξη των Φυσικών Πόρων, όπως:
• Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος
• Περιβαλλοντική Πολιτική
• Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν Επικοινωνία και Εκπαίδευση:
• Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Διερμηνεία
• Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον
• Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης
• Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός
• Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο και διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμη στο http://msc-envir.fmenr.duth.gr και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι
13 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552041173 (Α.
Συμεωνίδης) και στο 6946108940 (Α. Παπαγεωργίου).