Συμμετοχή του Φ.Δ./Λ.Μ. σε δράση τόνωσης του πληθυσμού του είδους Valencia letourneuxi

  Την Τρίτη 08/09/2015 τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κ. Κασβίκης Γ.  και  Παλαιός Ν. συμμετείχαν σε Δράση Τόνωσης του πληθυσμού του ενδημικού είδους ψαριού Valencia letournexi, η οποία διοργανώθηκε στον Υγρότοπο του Κρυονερίου. Η δράση έλαβε μέρος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Fish net Greece: Conserving the Corfu Killifish”  του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η σταθεροποίηση των εναπομεινάντων πληθυσμών του κρισίμως κινδυνεύοντος αυτού είδους ψαριού των εσωτερικών υδάτων  και η αποτροπή της εξαφάνισής του από τη φύση.

 

Το είδος Valencia letournexi, κοινή ονομασία «Ζουρνάς», είναι ένα μικρόσωμο (μέγιστο μήκος 6,5 εκ.) ενδημικό είδος ψαριού της Δυτικής Ελλάδας και της Νότιας Αλβανίας το οποίο περιλαμβάνεται ως κινδυνεύον και προστατευόμενο είδος στη σύμβαση της Βέρνης, ως είδος προτεραιότητας στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/EEC) και ως κρισίμως κινδυνεύον στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο και στο IUCN (International Union for Conservation of Nature). Μελέτες έχουν δείξει πως η γεωγραφική εξάπλωση του V. letourneuxi έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με γεωγραφικά απομονωμένους πληθυσμούς, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία περιλαμβάνουν ολιγάριθμα άτομα. Επιπλέον, το είδος έχει και πολύ στενές οικολογικές απαιτήσεις. Τα παραπάνω καθιστούν τους εναπομείναντες πληθυσμούς του είδους εξαιρετικά ευάλωτους σε ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως είναι η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του και ο ανταγωνισμός με ξενικά είδη (όπως το κουνουπόψαρο Gambusia holbrooki), και καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων για την ανάσχεση της πληθυσμιακής του συρρίκνωσης.

  Η παρούσα δράση περιελάμβανε την απελευθέρωση 44  ατόμων του είδους που κάλυπταν όλο το εύρος των μεγεθών του, από το ρέμα Χιλιαδούς (λεκάνη ποταμού  Μόρνου) στον υγρότοπο του Κρυονερίου (λεκάνη ποταμού  Ευήνου). Η  τοποθεσία συλλογής γειτνιάζει γεωγραφικά με την τοποθεσία υποδοχής,  ενώ λεπτομερείς γενετικές μελέτες σε πληθυσμιακό επίπεδο κατέδειξαν πως οι πληθυσμοί τους είναι γενετικά όμοιοι. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί το φθινόπωρο του 2016, σύμφωνα με την καθιερωμένη μεθοδολογία και θα ακολουθήσει διετής περίοδος παρακολούθησης, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,των ιχθυοπληθυσμών προκειμένου να εξακριβωθεί η επιτυχία του εγχειρήματος (2017-2018).