Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για «Μελέτη καταγραφής & παρακολούθησης ερπετοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή του συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων (Ιόνιο)»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για «Μελέτη καταγραφής & παρακολούθησης ερπετοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή του συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων (Ιόνιο)».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/09/2021 και ώρα 14:005 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1drflRvr5hK9ovGVf7rddtLHSUQWWMyN0/view?usp=sharing

Για να δείτε το Παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ: https://docs.google.com/document/d/1Gl6jJKDLZFkXcCiBx412Ahh6G0_Ml6Eh/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true
Για να δείτε το Παράρτημα ΙV πατήστε εδώ:https://docs.google.com/document/d/12rW0uvu5yeDbmEsJ7gLoFDQmKRbuF2lW/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true
Για να δείτε το Παράρτημα V πατήστε εδώ:https://docs.google.com/document/d/12jLsGtlpPPt8FAkwaJhcuKm36J_vz7tx/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true

Για να δείτε το Παράρτημα VII πατήστε εδώ: https://docs.google.com/document/d/1KnxHzT0NSyHZqVU8h75YnO_tbIy-dCqM/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true