Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού»

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2021 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1jmWSRjeHqXwcFt-8IlXWu8TrdzgPnJkr/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ: https://docs.google.com/document/d/1FiRQHBaJiTuewmJUGdrhAk6ZVNnmUrKe/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ:https://docs.google.com/document/d/17W9KAM_NHGF89PikqKq1vqIhrTVii1gs/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV σε μορφή word πατήστε εδώ: https://docs.google.com/document/d/1UGmCQFjfgEjGSAjwRWwtpItp47o9tiJx/edit?usp=sharing&ouid=117004677940374276751&rtpof=true&sd=true

Για να κατεβάσετε το γεωχωρικό αρχείο με συντεταγμένες κλπ. πατήστε εδώ : https://drive.google.com/file/d/1Q8PREwpAW1cnaljoy3cmOxqef8toffuT/view?usp=sharing