Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό Τμηματικής Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Μετά από ερώτηση που ετέθη σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων διευκρινίζεται ότι το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς είναι προαιρετικό για οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να το ακολουθήσει καθώς η μοναδική πληροφορία που χρειάζεται η Αναθέτουσα Αρχή (εντός του υποδείγματος) για την σύγκριση προσφορών είναι το ποσοστό έκπτωσης (τιμή ολογράφως και αριθμητικώς) σε ακέραιες μονάδες. Η αναγραφή των λίτρων είναι (-) και ο προϋπολογισμός για τον προσφέροντα παραμένει αμετάβλητος.  Επισυνάπτεται νέο σχετικό υπόδειγμα (προαιρετικό).

Για να δείτε το υπόδειγμα πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1lVvEsxqm9MQWcdfe7iY3ut0wsh7dNWSZ