Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίου για τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΝΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια Βιβλίου για τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού , κάτω ρου και εκβολών Ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Νήσων Εχινάδων
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έως και 30/09/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ έως και 08/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου,

(Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας)

Ταχ. δ/νση: Τ.Θ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, 30400

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  [Τεύχος Προκήρυξης]