Καταγραφή τoυ σπάνιου ενδημικού είδους Centaurea aetolica

  Ολοκληρώθηκε η καταγραφή ενός σπάνιου ενδημικού είδους,  Centaurea aetolica  στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου .Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν στη γεωγραφική βάση δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης, με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης του είδους και την εφαρμογή ενδεδειγμένων  μέτρων προστασίας του.

{gallery}centaurea{/gallery} 

    Το ενδημικό αυτό είδος αναφέρεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων, των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας  και χαρακτηρίζεται ως Kινδυνεύων  (EN) με τάση να υπαχθεί στα Kρισίμως Kινδυνεύοντα (CR) λόγω έντονων απειλών.

   Ο Φ.Δ. σχεδιάζει την συλλογή και αποθήκευση επιλεγμένων αχαινίων  του είδους, και βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργασίας με Τράπεζα Γενετικού Υλικού, με σκοπό  την προληπτική διατήρηση των σπερμάτων του σπάνιου αυτού φυτού.